Afdrukken

Commentaar beleidsnota 2014-2019

Bij de bespreking van de stedelijke beleidsnota voor deze legislatuur kwamen wij zeer uitgebreid tussen met vragen en kommentaren. In de pers werden we - zoals zo vaak -  verzwegen.
Over alle andere partijen werd  geschreven, over ons “dat we ons onthielden bij de stemming”...Wat u NIET te lezen kreeg in de pers, krijgt u van ons woordelijk weergegeven...ongecensureerd...

Beleidsnota 2014-2019

In vergelijking met de beleidsnota 2007-2012 is diegene die nu op tafel ligt gehalveerd...hopelijk is dit niet het geval voor de inzet voor onze goede stad.
Cijfers zeggen inderdaad niet alles;  zeker als men drie verschillende jaargangen hanteert (2010, 2011 en 2012) en de ene keer vergelijkt met het Vlaams gemiddelde en dan weer met het arrondissementeel gemiddelde. Zou dit soms een handigheidje kunnen zijn om zo de “best mogelijke” cijfers voor te leggen???
Of zouden gewone cijfers van aantallen te duidelijk zijn?: -3,99 oogt mooier dan 34,-3,99 = 30,31
 30,31 is nog altijd een heel hoog cijfer; maar ja het stadsbestuur wil ons koste wat kost bewijzen dat de criminaliteit daalt...terwijl we goed weten dat de inwoners al lang niet meer de moeite doen om alles aan te geven omdat de 'kleine criminaliteit' toch onbestraft blijft.

Nog een opmerking in de rand: het beleidsplan zou toch volledig in het Nederlands “mogen” zijn;
woorden zoals corebusiness , updaten , in de picture zetten , work in progress enz; zijn daar echt geen Nederlandstalige termen voor?

Algemeen bestuur:

vraagje blz 2: Er komt een overkoepelend MAT dat moet rapporteren over de integratie. Wat betekent MAT eigenlijk, wie zitten daar in en over welk soort integratie hebben we het hier?

“We zoeken naar betere formules inzake interne communicatie met het personeel..., ook de communicatie tussen de diensten onderling en met de politieke mandatarissen is een aandachtspunt”. Waren of zijn er dan problemen met de interne communicatie? En hoe ziet u die bijzondere aandacht voor de drie hier opgesomde doelgroepen?
Men kan enkel zijn tevredenhei uiten wanneer men het over een laagdrempelig e-loket heeft, alsook grootschalige digitalisering enz...
Maar laat ons aub niet uit het oog verliezen dat nog heel wat ouderen (maar ook minder ouderen) niet over een computer beschikken en/of er niet ten volle efficiënt kunnen mee omgaan.
Zal er bij al de automatisering wel echt rekening gehouden worden met de vergrijzing?  Senioren kunnen moeilijk omgaan met e-loketten, WI-FI enz. Bovendien zelfs voor degenen die moeite doen om de automatietechnieken onder de knie te krijgen wordt het moeilijk alle evoluties qua bediening, inloggen enz te volgen. Het gaat te snel voor senioren. Vergelijk met de bib die moet nog altijd regelmatig voorlichting geven wat betreft het omgaan met de geautomatiseerde catalogus.

Bovendien heb ik de indruk dat dit enkel voor de stad een goedkope oplossing is. De burger moet  thuis de documenten afdrukken. Om eerlijk te zijn verkies ik ook (en we zullen het straks hebben over de verslagen van en uitnodigingen voor de gemeenteraad) nog steeds een papieren versie. En ik ben gegarandeerd niet de enige die niet met een laptop onder de arm rondloopt èn liever notities op en bij een verslag, een nota, een dossier maakt. Er wordt blijkbaar ook het een en ander "afgestoot" , onder andere Vredegerecht , gebouwen zonder erfwaarde , de slachthuissite , een parking aan de Vismijn.
Wat zullen – wat het laatste betreft – de gevolgen voor de Fonnefeesten zijn?

Algemene financiering:

U ziet het allemaal zeer rooskleurig, we hopen dat u gelijk krijgt, dat kan enkel ten goede komen van de stad en haar inwoners. Maar het woordje “trachten” overtuigt me niet echt..zeker niet in “trachten” de schuldpositie van het OCMW te verbeteren....
“Trachten” klinkt als “goed bedoelde poging zonder veel visie”...tenzij u me kan uitleggen wat dat “trachten” concreet inhoudt...

Wegen- en waterinfrastructuur:

Blijkbaar krijgen jullie  niet genoeg van jullie  zelfbewondering voor jullie prestigeproject “renovatie Markt” dat jullie het als “kers op de taart” omschrijven...
Andere koek zijn de rioleringen waarover wij het al meermaals hadden. Waar de taart-mèt-kers reeds gegeten is, wordt nu pas een prioriteitenlijst voor de komende jaren uitgewerkt en gaat men zowaar stilaan overleggen welke rioleringsmethodiek technisch en budgettair het meest aangewezen is. Tja, hier gaan we proberen kijken wat budgettair het meest aangewezen is... da’s anders dan op de prijs van taarten en dure kersen...
Veilig fietsen: hier wil ik  nog eens de nadruk leggen op de onveilige situatie aan het kruispunt Beekstraat -Zelebaan. Een tunnel voor fietsen en voetgangers is daar dringend nodig. Of moeten er eerst doden vallen zoals aan de overweg Oude Heerweg?
Een zeer belangrijk punt in het beleidsplan is  E17/4 en de bereikbaarheid
Zeker als er verder in het beleidsplan een punt staat dan men het vrachtvervoer langs woonwijken wilt  vermijden. Misschien een extra op en afrit op de E17 ?
Een ander belangrijk punt is de handelskernversterking en de bereikbaarheid ( vooral vanaf Lokeren-Zuid)  Ik veronderstel dat dit gaat over de markt ( en niet over die andere handelskern aan de N47) Tja vanwege die "kers" vanwaar sprake in het beleidsplan ,zitten we nu met de gebakken peren.

Bij natuur-, water-, landbouw- en milieubeheer kan men slecht tegen de te nemen initiatieven zijn, maar toch vraag ik aandacht voor het aspect veiligheid bij het puntje “parken beheren”.
Rationalisering recyclageparken/huisvuil: Wij moeten ons verzetten tegen dat nieuwe weegsysteem dat men gaat invoeren. Lokeren kampt nu al met een enorm sluikstort probleem. Sommige straten en pleinen zijn echte vuilbelten ondanks de inspanningen van de opkuisdiensten.
Het invoeren van een duurder weegsysteem zal het sluikstorten alleen maar doen toenemen. Er zal gewerkt worden met twee verschillende tarieven(recycleerbaar en niet-recycleerbaar) Hoe werkt dat in de praktijk...? Kan men dan met geen gemengd afval meer terecht op het park?

Ik ben blij dat men bij “ondernemen en werken” eindelijk nog eens een oud voorstel van ons heeft overgenomen en dat ten bate van de middenstanders in het stadscentrum. Het eerste half uur gratis parkeren is in elk geval al dubbel zo goed dan het eerst kwartier gratis parkeren. De plaatselijke bakker, slager, krantenhandelaar en vele anderen zullen u dankbaar zijn...alsook hun klanten...
Handelskernen versterken: In de inleiding van het beleidsplan staat er te lezen: Het Lokeren van nu is een moderne Vlaamse stad....Als we dat zo willen houden moet er een stop komen aan al die groezelige 'handelszaken' die er de laatste tijd in het centrum zijn bijgekomen. (Pitta en pizzazaak op de markt, complete Turkse supermarkt en café op het Sint Laurentiusplein en we hadden al een nachtwinkel en twee groenten-en fruitwinkels + café op de markt en groentemarkt. Dan nog te zwijgen over de andere centrumstraten...) En nu ook ons frituur verdwenen is begint Lokeren veel van zijn Vlaams karakter te verliezen...
Let wel; we hebben er niets op tegen dat wie of wat dan ook – en van waar dan ook – hier een zaak begint. Maar dan wel met Vlaamse opschriften en volgens Vlaamse normen!

Leren en onderwijs.  Bij de aanmeldingsprocedure blijft de stad volharden in het kwaad. Voor ons is de vrije schoolkeuze van het allergrootste belang. De ouders beslissen waar hun kind school loopt en niet de overheid.

Wonen en ruimtelijke ordening:

Of het feit dat een stad meer dan 40.000 inwoners telt “hèt” bewijs is dat Lokeren aantrekkelijker geworden is en het er goed om wonen is, durf ik te betwijfelen, maar ja, een beetje propaganda op zich is niet op zichzelf verkeerd. Ook al zou het kunnen dat de migratie daar toch iets mee te maken heeft...
Leuk dat eindelijk iets met de oude Rijkswachtkazerne-Kouter gebeuren zal. We vragen dat sedert   ik-weet-niet-hoeveel-jaren...
Wij willen betaalbare huisvesting voor eigen volk. Wij zeggen neen tegen de gettovorming en de bijhorende overlast. We zeggen ja tegen een aangename woonomgeving. Buurt- en wijkwerking stelt bitter weinig voor tot hier toe. Wij zijn eerder voorstander van een project naar het succesvolle voorbeeld in Beveren 'Bemoeizorg'  van de huisvestingsmaatschappij. Daar worden 'Strenge schoonmoeders' op pad gestuurd om paal en perk te stellen aan schrijnende toestanden en onaangepast woongedrag.
Ruimtelijke ordening: Positief is de tunnel Uitbreidingslaan met NMBS. Spijtig dat er eerst een dode moest vallen. En het stadsbestuur kan niet zeggen dat ze niet gewaarschuwd waren.
Ter begeleiding van grootschaliger projecten wordt beroep gedaan op een 'projectregisseur' teneinde de coördinatie tussen private en publieke belangen op een zo constructief mogelijke wijze te laten verlopen.:   Jaja, we zien hoe dat gaat met de nog te bouwen Hoedhaarsite...
In plaats van de grote bouwprojecten liever betaalbare verkavelingen voor de Lokeraars...

Veiligheidszorg:

Veel zaken klinken een beetje “soft”... Politiepersoneelsbestand blijft...het zou al heeeeel erg zijn mochten daar nog mensen wegvallen in een groeiende stad... Er komen zowaar meer fiets-en voetpatrouilles, burgers worden betrokken en het cameraproject wordt verder geoptimaliseerd, allemaal zaken  die zeker en vast een sterke inzet tegen de zware criminaliteit kunnen betekenen. Vooral het onderzoek om zwerfkatten en Ecoteam-projecten over te hevelen zal het veiligheidsgevoel in onze goede stad aanzienlijk verhogen...
Heel positief: nummerplaatflitsers installeren op de invalswegen. Spijtig dat het geen echt doel is maar 'we onderzoeken...' Dus wij vrezen.....inderdaad, dat het er niet komt. Na de buitenwijken en deelgemeenten ook de industrieparken niet vergeten.

Ik lees bij het punt veiligheid niets over de drugsbestrijding. Lokeren kampt nochtans met een zwaar drugprobleem.
Wij stellen ook voor om de scholen regelmatig door de politie te laten controleren hetgeen ze tot hier toe (naar we gehoord hebben vanuit goede en interne bron) weigeren om reden van hun imago. In andere steden is dat geen probleem. Wie niets te verbergen heeft, heeft niets te vrezen integendeel. Meer samenwerking tussen scholen en politie. Wij zijn ervan overtuigd dat de politie vragende partij is!!!
Personeel opleiden zodat ze ook bevoegd zijn om op te treden bij overlast. (bib, zwembad enz). Beëdigd zijn is een voorwaarde om te kunnen optreden bij overlast/vandalisme/criminaliteit enz m.b.t. de GAS-boetes.
In meerdere  steden worden politieagenten opgeleid om cyber-criminaliteit aan te pakken. Ook in Lokeren?

In de rand van dit punt wou ik toch even mijn diepste  teleurstelling uiten n.a.v. het tragisch ongeluk bij de fameuze spoorwegovergang Pijlstraat-Oude Heerweg.. Wanneer  ik dan een groots atikel lezen moet onder de titel „Infrabel schaft dodelijke spoorwegovergang af.“ , en ze het er dan over hebben dat dit waarschijnlijk niet meer dit jaar zal gebeuren, dan gaat mijn maag keren.
Ik citeer: “Ook spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel is zich bewust van de gevaarlijke verkeerssituatie aan de Pijlstraat. Er worden volop plannen gesmeed om de spoorwegovergang te sluiten.”
“Momenteel zoeken we samen met het stadsbestuur van Lokeren uit hoe we deze spoorwegovergang het best kunnen afschaffen.”, aldus een woordvoerder.
Infrabel kan nog geen timing meegeven voor de sluiting van de spoorwegovergang. Die komt er wellicht nog niet dit jaar. Waarom moeten wij – bij monde van Lena Van Boven – drie keer daarvoor waarschuwen, drie maal aandringen daar dringend werk van te maken??? De eerste keer reeds op 25 mei 2009, dan op 2 mei 2011 en onlangs nog op 4 februari 2013. „Dankzij“ het eeuwige getreuzel en ondanks een belofte (n.a.v. een parlementaire vraag) dat de werken zouden aanvangen in het eerste kwartaal van 2013 (sic), heeft het toch lang genoeg geduurd om een dode te moeten betreuren.
Haar teleurstelling uitte zich in een mailtje naar mezelf: „Nog maar een gemeenteraad geleden dat ik hiervoor heb gewaarschuwd. Dit moest er vroeg of laat van komen....Spijtig dat er een dode moest vallen.“, aldus nog Lena.

Vrije tijd:

Dat Lokeren een jonge(ren)stad is met maar liefst 30,50 % - 26-jarigen van de Lokerse bevolking is denk ik niet op de eerste plaats de “verdienste” van de Vlaamse Lokeraar...
Dat men Lokeren in de nationale picture ( voor de Engelstaligen onder jullie ) en voor Vlaanderen  in beeld wil brengen is uiteraard lovenswaardig. Jammer dat men de aankomst van de Omloop Het Nieuwsblad niet in Lokeren kon houden...
Op toeristisch/cultureel vlak worden inderdaad behoorlijke inspanningen geleverd, maar helaas liggen volksfeesten niet meer zo zeer in de smaak dan vroeger, wat mogelijks met een vervreemding van de eigenheid, de volkse eigen culturele achtergrond van het evenement zelf te maken heeft. Neem bv. Koveken-kermis op de Heirbrug... Dergelijke wijk- en buurtfeesten verdienen onze bijzondere aandacht, herwaardering en steun.
Wat betreft de “vertelnamiddagen” kan ik me dat voorstellen in een buurt- of jeugdhuis en zeker in een woonzorgcentrum. Maar hoe ziet u dat in een wijk??? Waar en hoe wordt zoiets dan georganiseerd? En in een moskee??? Wat kan en mag, of wat kan niet en mag niet? Hoe ziet u dat?
Proficiat met de voorstellen wat betreft monumentenbescherming. Het is goed dat men het verleden niet vergeet en die in ere gehouden wordt. Hoe kan men een blik op de toekomst hebben als men zijn verleden niet kent, niet waardeert of respecteert?
Dit past dan ook in een verdere opwaardering van het Stadsmuseum, dat onze afdeling een tijdje terug nog bezocht. We hadden een aantal vragen en bedenkingen van praktische en inhoudelijke aard, maar daar komen we in een volgende zitting graag op terug.
Lokeren heeft zeker een aantal mooie kaarten maar weinig troeven. Toch vermeld het beleidsplan niets over de wekelijkse markt , deels verknoeid door die kers en over de rommelmarkt. Toekomst van de rommelmarkt , masterplan NMBS , bijkomende appartement aan het busstation. Beide evenementen op een mooie dag trekken veel volk (ook veel van buiten Lokeren).

Welzijn en opvang:

Mede door de groeiende vergrijzing in ons land zal de aandacht voor de senior meer van ons gaan eisen. Zij hebben voor onze toekomst gezorgd, nu zullen wij ons voor hen moeten inzetten. En die inspanningen van onzentwege verdienen ze ten volle.
Ontwikkelingssamenwerking: Optrekken van het budget!!!??? Hoeft voor ons echt niet!
Verder uitwerken van Lokeren als fairtradegemeente... zijn er echt geen andere katten te geselen...? Eigen streekproducten en producenten verdienen alle aandacht.
Werken aan een integratiebeleid, een écht integratiebeleid, met rechten èn met plichten, daar kunnen we achterstaan.
Mag ik vragen wat die Hervorming Forum Etnisch-Culturele Minderheden precies inhoudt?
Daar niet alles kommer en kwel is in deze beleidsnota en er zowaar punten in staan die door ons “ingefluisterd” zijn, aangegeven zijn, zullen wij ons in een sfeer van positief kritisch zijn, onthouden.

Werner Marginet
Fractieleider Vlaams Belang
In samenwerking met raadslid Lena Van Boven en afdelingsvoorzitter Patrick Daeyaert.