Afdrukken

Inplanting van motorcrossterreinen in nog niet ontwikkeld havengebied

Geschreven door Lena Van Boven op . Gepost in uit de provincieraad

De provincie was van plan om een studie te laten uitvoeren over de ondersteuning bij de bouw en de exploitatie van een terrein voor "Geluid producerende" sporten.
Op vrijdag 8 november stuurde Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening en Sport een persmededeling door m.b.t. het inplanten van motorcrossterreinen in Vlaanderen.

Zoals iedereen weet is dit een heikel dossier met een lange geschiedenis waarin blijkbaar niemand het aandurft om de knoop door te hakken.
In zijn persmededeling stelt minister Muyters: "Je kan onmogelijk rondjes blijven draaien. Het is een bijzonder moeilijk dossier en een lastige evenwichtsoefening maar het is hoog tijd dat er eindelijk duidelijkheid komt. Vandaag hebben we in de Vlaamse Regering beslist om het dossier volledig naar ons toe te trekken".

De minister stelt tevens dat in Vlaanderen de havens, met hun open plekken ver van woongebied, de enige plaatsen zijn die nog in aanmerking komen om er oefenterreinen in te richten. Hij heeft het in het bijzonder over "Nog-niet-ontwikkeld havengebied".

Gezien de Vlaamse Regering het dossier naar zich toetrekt, had ik graag geweten wat de houding van de provincie Oost-Vlaanderen is in dit dossier.

  • Kan de Vlaamse Regering dit volgens de provincie zomaar naar zich toetrekken?
  • Er zijn in het verleden weliswaar diverse contacten en/of overlegmomenten geweest, maar was de provincie op de hoogte dat de minister het dossier naar zich toe ging trekken?
  • Werd de provincie betrokken bij deze beslissing?
  • Zal de provincie op een actieve manier meewerken met de minister aan het ter beschikking stellen van “Nog-niet-ontwikkeld havengebied” voor motorcrossterreinen in de Gentse haven?

Lena Van Boven

Antwoord gedeputeerde Versnickt:

Zoals collega Van Boven aangeeft, is de zoektocht naar terreinen voor gemotoriseerde sporten een dossier dat een lange voorgeschiedenis kent.
Collega, in oorsprong betreft dit uiteraard een gewestelijke bevoegdheid maar die bevoegdheid werd op een bepaald moment doorgeschoven naar de provincie. Daarop heeft onze provincie in 2005 een ruimtelijk onderzoek laten opmaken. Er werd toen geen maatschappelijk draagvlak gevonden voor de weinige locaties.

Op 25 juni 2013 werd over dit onderwerp een derde en voorlopig laatste overlegronde gehouden tussen het Vlaams Gewest en de provincie Oost-Vlaanderen. In dit overleg werden er een paar oplossingsvoorstellen aangereikt.
Het eerste betrof het voorzien van een permanent multifunctioneel terrein voor gemotoriseerde sporten op de locatie Beveren, knooppunt Verrebroek A11-Noord, binnen de Waaslandhaven.
Het tweede betrof het tijdelijk toelaten van gemotoriseerde sportbeoefening aansluitend aan occasionele evenementen. Op die manier spreid je de lasten. De Vlaamse regering bleek niet bereid om op deze locatie een permanent terrein te bestemmen, enkel een tijdelijke vergunning in afwachting van een definitieve invulling van de bestemming.

Tijdens het overleg werd ook afgesproken dat de provincie zou onderzoeken in hoeverre een permanent terrein voor gemotoriseerde sporten kan gecombineerd worden met een nieuw bedrijventerrein. In navolging hierop stelde de deputatie op 30 augustus 2013 de Vlaamse regering voor dat het Vlaams Gewest meer hectaren voor regionale bedrijvigheid zou toebedelen. Dan zouden misschien ook de terreinen Zulte/Kruishoutem of het terrein Zwaarveld te Hamme kunnen ontwikkeld worden. Nadien hebben we dus niets meer van de Vlaamse regering vernomen. De beslissing om het dossier naar zich toe te trekken is een eenzijdige beslissing geweest. Omdat zij het dossier zelf heeft doorgeschoven kan ze het ook weer terugtrekken.

Voor de Gentse haven heeft de provincie op overleg nog eens duidelijk aangegeven dat daar geen mogelijkheden zijn. Het ruimtelijk onderzoek heeft dit aangetoond. Locaties binnen de Gentse Kanaalzone zullen dus niet door de provincie worden gesteund, noch voor tijdelijk, noch voor permanent gebruik.