Print

Budget gemeente 2017

Written by Ludo Gerits on . Posted in uit de gemeenteraad

Geachte Heer Burgemeester,

Het heeft weinig zin als ik nog eens zou herhalen wat ik al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw elk jaar deed, want u hebt al enkele jaren mijn voorstellen gevolgd: verminder de schulden, dan komt er geld vrij om leuke dingen te doen. U hebt de schulden verminderd en zoals ik voorspelde kan u ook leuke dingen doen. De schulden van OCMW en AZL zijn wel gestegen, maar er bestaat daar een duidelijk afbetalingsplan, dat niet op de rug van de belastingbetaler terecht komt. Onze bezorgdheid waarmee we in 2012 hier afscheid namen, is bij terugkeer verdwenen.

De investeringen van stad, OCMW en AZL blijven hoog en toch kan u de belastingen verlagen.  U kan natuurlijk ook mee genieten van enkele meevallers, zoals de verlaging van de intresten en de energiekosten, en de pensionering van oudere en dus duurdere ambtenaren. Maar het zuinige, bijna gierige bestuur in stad, OCMW en politie hebt u toch zelf gedaan.  We zouden het niet beter doen. U ziet: als u doet wat wij voorstellen, bereikt u goede resultaten. Dat wil niet zeggen dat wij het budget goedkeuren, want dan zouden we elk onderdeel van uw politiek aanvaarden en dat is wat te veel gevraagd. We willen ruimte overhouden om in de loop van volgend jaar nog te zeggen waar we tegen zijn. Daarom beperk ik me tot enkele kritieken en vragen.

Ten eerste vind ik nergens in de documenten de opbrengsten van de kleinere belastingen terug. Wat brengen o.a. de parkeerbelasting en de belastingen op bedrijven op? Wat was hun evolutie? Toen we hier nog een begroting bespraken, was dat allemaal duidelijk. We kregen ook een reeks informatieve bijlagen. Nu we een budget met BBC bespreken, is dat allemaal weggevallen. Ik weet het dat ik het maar moet vragen en dat ik dan antwoord krijg, maar het zou toch informatiever zijn als ons dat spontaan werd gegeven. Daarmee krijgt u nu al een vraag die ik binnen enkele maanden bij de rekening ga stellen.

Ten tweede wil ik vragen om de toelagen aan IDM eens te heroverwegen. Die bestaan uit de opbrengsten van Diftar, aangevuld met méér uit de algemene pot. Diftar gaat uit van het principe “de vervuiler betaalt”. Maar de vervuiler moet niet alleen betalen, hij moet ook ophouden met vervuilen. In de toelichting bij de begroting van IDM staat al op de eerste bladzijde dat er per inwoner meer restafval wordt geproduceerd. Diftar bereikt dus haar doel niet meer. Zou het niet beter zijn de Diftar-tarieven te verhogen en tegelijk de milieubelasting te verlagen? Ik weet het: IDM is een intercommunale, de gemeenten moeten allemaal instemmen en u moet rekening houden met de richtlijnen van hogerhand. Maar u hebt nog twee jaar voor de volgende legislatuur. Neem eens een initiatief, iemand moet de eerste zijn.

En tenslotte ten derde een klein puntje bij punt 15 van de agenda: belasting op de administratieve stukken. Vroeger was daarbij opgenomen dat wie identiteitsbewijzen moet vervangen als gevolg van diefstal, vrijgesteld wordt van de gemeentelijke belastingen. Dit blijkt verdwenen te zijn. Is dit een vergetelheid of wil de stad echt mee genieten van de resultaten van criminaliteit?

Dank voor uw aandacht.